ثبت دوره مقدماتی تا پیشرفته اسکیس

مدت دوره: ۸۰ ساعت
مبلغ: ۱.۳۲۰.۰۰۰ => با تخفیف ۱.۰۸۰.۰۰۰ تومان