ثبت دوره ایستایی و سیستم‌های ساختمانی

مدت دوره: ۶۰ ساعت
مبلغ: ۱.۵۰۰.۰۰۰ => با تخفیف ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان