ثبت دوره زبان عمومی و تخصصی

مدت دوره: ۶۰ ساعت
مبلغ: ۱.۵۰۰.۰۰۰ => با تخفیف ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان