ثبت دوره محاسبات نظام مهندسی

مدت دوره: ۸۰ ساعت
مبلغ: ۲.۵۰۰.۰۰۰ => با تخفیف ۲.۲۰۰.۰۰۰ تومان