ثبت دوره نظارت و اجرا عمران

مدت دوره: ۶۰ ساعت
مبلغ: ۲.۵۰۰.۰۰۰ => با تخفیف ۲.۲۰۰.۰۰۰ تومان