ثبت دوره نظارت و اجرا عمران

مدت دوره: ۶۰ ساعت
مبلغ: ۳.۰۰۰.۰۰۰ => با تخفیف ۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان